Leg het gewicht van perfectie opzij

Het adagium 'het perfecte is de vijand van het goede' bestaat al lang. Onlangs hebben productiviteitsexperts er een draai aan gegeven om het gevolg te benadrukken: "het perfecte is de vijand van het gedane."

We kennen allemaal de waarheid in deze uitspraken. We vergeten allemaal soms wat we kunnen doen uit angst dat we het niet perfect doen. Onze culturele term hiervoor is 'perfectionisme'.

Wat drijft perfectionisme aan?

Wat wij perfectionisme noemen, is niet hetzelfde als het streven naar excellentie, hoewel soms de lijnen kunnen vervagen. Wanneer we excellentie nastreven, zijn we vastbesloten om zo goed mogelijk iets te doen binnen een bepaalde set van talent, middelen en tijdslimieten. Maar perfectionisme is een op trots of angst gebaseerde dwang die ofwel onze obsessieve fixatie op iets perfects voedt of ons verlamt om helemaal niet te handelen - beide leiden vaak tot de schadelijke verwaarlozing van andere noodzakelijke of goede dingen.

Wat zit er achter onze perfectionistische neigingen? We zijn complexe wezens, dus het is zelden maar één ding. In ongewone gevallen is de primaire oorzaak een klinische aandoening of spirituele gebondenheid. Maar in de regel heeft perfectionisme bijna altijd zijn wortels in ons verlangen naar acceptatie en angst voor afwijzing. Het kan de tuinvariëteit zijn, de door trots aangewakkerde, algemene angst voor wat mensen van ons zullen denken, of het kan een verlammende, geconditioneerde angst zijn om in ons te worden ingebracht door een gewelddadige figuur uit het verleden of het heden. En als we eerlijk zijn, is het soms een handig excuus om niet iets moeilijks te doen. Met andere woorden, het is niet echt perfectionisme, maar verwennerij in een vermomming.

Perfectionisme is een algemene verleiding waarmee we allemaal worden geconfronteerd in onze strijd tegen zonde. En het geweldige nieuws is dat God wil dat we in vrijheid leven van zijn tirannieke heerschappij over ons.

"Je moet perfect zijn"

Maar om dit te begrijpen en te geloven, moeten we eerst iets begrijpen dat Jezus zei dat tegenstrijdig klinkt: "Je moet perfect zijn, want je hemelse Vader is perfect" (Mattheüs 5:48). Dit klinkt zeker als een eis voor perfectie op het eerste gezicht. En het is, en daarom is het niet.

Jezus, in zijn Bergrede, legde deze verklaring af als de onmogelijke culminatie van de (gevallen) menselijk onmogelijke normen van wat het betekent om niet te zondigen in woede, lust, scheiding, eed vloeken en vergelding, en wat het betekent om onze vijanden lief te hebben.

Maar vlak voordat hij in dit 'perfectie'-gedeelte van zijn preek komt, geeft Jezus ons een idee van wat hij bedoelt:' Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af ​​te schaffen; Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen '(Mattheüs 5:17). Jezus kwam om perfect namens ons de eis van God aan ons voor perfectie te vervullen .

Dat is de reden waarom de nieuwtestamentische auteurs dingen schrijven als: “Door een enkel offer [heeft Jezus] voor allen die geheiligd worden voor altijd vervolmaakt” (Hebreeën 10:14). Er is de sleutel tot wat Jezus bedoelde, en de sleutel tot onze bevrijding van de tirannie van perfectionisme. Omdat Jezus perfect leefde, stierf en weer opstond voor ons, heeft hij onze perfectie al gekocht. En God de Vader, hoewel niet onbewust van de resterende zonde die alles wat we doen vervuilt, ziet ons als volkomen rechtvaardig in Christus.

In Gods ogen zijn we vervolmaakt omdat we door geloof met Jezus verbonden zijn, wat ons bevrijdt van de noodzaak om zijn goedkeuring of die van iemand anders te verdienen door perfectionisme. We zijn vrij om onvolmaakt deel te nemen aan onze heiligende strijd tegen zonde!

Onvolmaakte heiligen Vul de bijbel

De Bijbel moedigt ons nergens aan tot perfectionisme. Het belooft ons perfectie - nu toegerekende perfectie (2 Korinthiërs 5:21) en toekomstige perfectie in het komende tijdperk (Openbaring 21: 3-4) - als een gratis geschenk van Gods genade, zodat we vrij zijn van perfectionisme.

Daarom gaat God tot het uiterste om de onvolmaakte, kleivoet van de geloofshelden van de Bijbel bloot te leggen. Abraham, het grote geloofsmodel, heeft zijn aflevering in Hagar. Mozes, de grote christelijke profeet, heeft zijn diskwalificerende rotsincident. Aaron, de grote christelijke hogepriester, heeft zijn gouden kalframp. David, de grote christelijke koning, heeft zijn affaire met Bathseba. Petrus, de grote apostel en biechtvader, struikelt over zijn kleipoten door de evangeliën en verder (Galaten 2: 11–14). En Handelingen en de brieven geven ons een wratten-en-alles overzicht in het onvolmaakte leven van de vroegste christenen.

God kent onze perfectionistische verleidingen en neigingen, en daarom vult hij de Bijbel met verhalen van zijn verbazingwekkende en fenomenaal geduldige genade jegens zondaars die onvolmaakt bleven vechten met en in hun zonde struikelden gedurende hun aardse verblijf. Hij wil dat we weten dat perfectie in gedrag en motivatie volledig buiten ons ervaringsbereik ligt in dit tijdperk.

Leef vrij van perfectionisme

God heeft iets veel beters voor ons om naar te streven dan onze geïdealiseerde verbeelding van perfectie, die ons uiteindelijk alleen maar tot slaaf maakt.

Het subtiele, maar grote gevaar van het perfectionisme is de zelforiëntatie. Omdat het een door angst of trots gevoede poging is om goedkeuring voor het zelf te verkrijgen, is de primaire focus de facto op het zelf, niet op God of anderen. Met andere woorden, perfectionisme, zelfs in de strijd tegen zonde, wordt niet gemotiveerd door liefde of geloof. En "wat niet uit geloof voortkomt, is zonde" (Romeinen 14:23).

Maar God wil dat we vrij zijn - vrij van de tirannie van trots en angst. Hij wil dat we leven in de vrijheid te weten dat hij onze verleden, heden en toekomstige perfectieproblemen volledig heeft gedekt.

In onze voortdurende gevechten met zonde is God niet op zoek naar perfect, extern uitgevoerd gedrag of perfecte, intern uitgevoerde motivatie van ons. God is op zoek naar liefde en geloof, wetende dat beide goed zullen zijn, ongeacht hoeveel we erin groeien.

Je bent vrij om imperfect te vechten

God roept ons op tot de heerlijk verfrissende ervaring om onze ogen van onszelf af te houden en hoe we ons meten met Jezus (Hebreeën 12: 2). Hij wil dat we stoppen met achtervolgen of verlamd worden door perfectionisme, zodat we vrij zijn om liefde na te streven (1 Korinthiërs 14: 1; 1 Timotheüs 1: 5) en streven ernaar hem met heel ons hart te vertrouwen (Spreuken 3: 5). En als perfectionisme een buitensporige invloed op ons heeft, zal God genadig omstandigheden ontwerpen om onze beste inspanningen om de zonde "met succes" te bestrijden te verslaan totdat we leren waar onze vrijheid echt vandaan komt.

In Christus ben je vrij! Je bent vrij om Jezus onvolmaakt te volgen. Je bent vrij om de strijd van het geloof gebrekkig te bestrijden, want dat is de enige manier waarop je ooit voor geloof zult vechten in dit tijdperk.

Perfectionisme is een zwaar gewicht dat we opzij moeten leggen in het ras van geloof (Hebreeën 12: 1). God wil niet dat we ons concentreren op perfect presteren; hij wil dat we ons richten op het leven van een kinderlijk, afhankelijk geloof door authentieke daden van liefde (Galaten 5: 6).

Aanbevolen

Preekreeks, Olympische koorts en lijden
2019
Waar wacht je op?
2019
Dankbaar omarmden ze het risico
2019