Souls Need Songs: How God Shape Us Through Singing

Ik zing niet goed - en dat is ruimhartig. Ik kan niet 'een deuntje dragen'. Ik kan zelfs de melodie van een bekend lied niet goed genoeg neuriën, zodat iemand het kan herkennen. Maar niets lijkt de harten van mijn hart te trekken, zoals zingen. Er zijn weinig dingen die mijn ziel verfrissen, zoals het zingen van de doxologie rond de eettafel met mijn familie, of het zingen van catechismussen en hymnes voor onze dochter voor het slapengaan.

God heeft onze ziel gemaakt als lied. De Bijbel staat bol van Gods oproep aan zijn volk om zijn lof te zingen. Iets over zingen verfrist en heroriënteert onze ziel.

Leer en verman

In de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen geeft hij de kerk de opdracht om "het woord van Christus rijkelijk in u te laten wonen, elkaar in alle wijsheid te onderwijzen en te vermanen, psalmen en hymnes en geestelijke liederen te zingen, met dankbaarheid in uw hart aan God" (Kolossenzen 3:16). Paulus wil dat de kerkleden elkaar op verschillende manieren instrueren, onder meer door te zingen. Maar hoe kan zingen instrueren?

Hier is de transformerende kracht van de Bijbel cruciaal. Paulus spoort de gelovigen aan psalmen te zingen - de geïnspireerde, door God ingeademde verzameling lofprijzingen en klaagzangen. Hij adviseert hen ook om hymnes te zingen - een term die waarschijnlijk liedjes beschrijft die rijk zijn aan theologische waarheid. Ten slotte wil Paulus zelfs dat de Kolossenzen geestelijke liederen zingen - wat waarschijnlijk verwijst naar spontane lofprijzingen die uit het hart stromen. Die allemaal kunnen instrueren.

De door de Geest geïnspireerde Geschriften barsten van kracht om ons van zonde te overtuigen en ons geloof in God op te bouwen. Ik vind het geweldig dat onze kerk moeite doet om psalmen te zingen. Niets is krachtiger leerzaam dan het woord van God, en een prachtig boeiende melodie maakt het hart gereed om het woord te ontvangen. Wanneer we hymnes zingen die de waarheden van de Bijbel artistiek weergeven, of spontane liedjes die voortkomen uit een diepe inwoning van die waarheid, en vooral wanneer we de woorden van de Bijbel zelf zingen, putten we uit het vermogen van onderwijzen, terechtwijzen, corrigeren en trainen van het woord op een manier die zowel hart als geest bezighoudt (2 Timotheüs 3:16).

Maak de ziel zacht

Paulus wilde dat de kerkleden voor elkaar zongen vanuit overvolle harten die beïnvloed werden door schriftuurlijke waarheden, in plaats van uit rote of rituele motieven. Muziek is niet spiritueel omdat we bepaalde woorden of notities hebben gebruikt; muziek wordt spiritueel wanneer de Geest het inspireert. En als we de Schrift zingen - de woorden van de Geest - gebruikt God zijn woord vaak om onze ziel te verzachten.

God vindt zingen zo belangrijk dat hij groepen in Israël opdracht gaf tot muziekbedieningen. De enige taakbeschrijving van de Korahieten was bijvoorbeeld om voor de Heer te zingen. In 2 Kronieken 20:19 stonden zij “op om de Heer, de God van Israël, met een zeer luide stem te prijzen.” Het zingen van de Korahieten was niet alleen voor de show; hun bediening had een doel. Zingen dient om onze ziel te verfrissen en te heroriënteren op manieren die andere vormen van instructie gewoon niet doen. Zingen helpt ons God lief te hebben, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart en onze ziel en kracht (Marcus 12:30).

Onze ziel heeft lied nodig. Dus verordende God een bediening van zangers om theologische leer diep in de harten van zijn volk te drijven. Als gelovigen woonden bij de Heilige Geest, bezitten we nu deze gave van zingen voor onszelf en voor anderen.

Zingen combineert de leerzame kiemen van bijbelse waarheden met de zielsverruimende bediening van muziek.

Een liedje opvoeden

Hoe kunnen we dan groeien in deze zangbediening? Hoe kunnen we zingen zodat onze geest wordt geïnstrueerd en onze ziel wordt verzacht? We kunnen beginnen door "het woord van Christus rijkelijk in [ons] te laten wonen" (Kolossenzen 3:16) terwijl we psalmen en hymnes onthouden.

Het liedboek van de Bijbel

Het onthouden van de Schrift biedt talloze voordelen. Een van de meer transformatieve voordelen is dat je de woorden van de Bijbel rechtstreeks in het leven van iemand anders kunt spreken of zingen.

Bijbelse counselor David Powlison zegt dat we psalmen op ten minste twee manieren moeten gebruiken. Eerst moeten we de psalmen gebruiken zoals klassieke muziek. Dit is de technische, detail-georiënteerde, woord-voor-woord opslag van psalmen in het hart. Als we dit doen, kunnen we krachtig het levende woord van God in ons eigen hart en in anderen spreken '. Ten tweede moeten we de psalmen zoals jazz gebruiken. Als we de woorden van de psalmen in onze geest weggooien, zijn we vrij om te improviseren - refreinen toe te voegen of aan te passen aan een bepaalde melodie - om ze dieper in ons hart te drijven.

De Schotse predikant Robert Murray M'Cheyne stelde voor om alle psalmen in een jaar te zingen, naast regelmatig, systematisch Bijbellezen. Als we gehoor geven aan zijn advies, zouden we snel veel van de psalmen leren kennen en ze als jazz kunnen "spelen" terwijl ze door melodie in ons hart vermengen.

Het onthouden van de Schrift, vooral psalmen, stelt ons in staat om zowel de geest als de harten van anderen op krachtige manieren te onderwijzen.

Een arsenaal aan hymnes

Gedurende een week van seminarieklassen verbleven ik en enkele van mijn klasgenoten bij een pastorvriend en zijn gezin. Ik zal nooit vergeten wat ik hoorde toen we door de deur naar hun huis liepen. Vanuit de achterkamer zweefde een dreunende, ongepolijste stem die verzen zong van 'A Mighty Fortress Our Our God', afgewisseld met het giechelen van zijn jonge dochters.

Ik herinner me niet veel van de lessen die we die week zaten, maar deze vriend zingt met zijn kinderen. Er was geen preekstoel; er waren geen gezangen of hand-outs. Gewoon een vader die zijn kinderen instrueert met de theologisch rijke verzen van een hymne, en vol met emotie binnen de muren van hun eigen huis.

Het hebben van een arsenaal aan theologisch verfrissende en heroriënterende hymnes in je hart kan je helpen om je eigen ziel en de zielen van anderen op prachtige manieren te bedienen.

De zingende redder

Niemand kent de ondergang die de zielen van mensen markeert zoals Jezus dat doet. En niemand kent de remedie voor zo'n verwoesting als de Heiland van de mens zelf. Alles wat Jezus doet doet ertoe, en dat geldt ook voor zijn zang.

Jezus zong. Hij zong met mensen en met mensen. Bij het laatste avondmaal zongen Jezus en zijn discipelen samen een hymne (Mattheüs 26:30). Dit was hoogstwaarschijnlijk een deel van wat bekend staat als de Hallel Psalmen - Psalmen 113–118. Jezus, het Woord, leidde deze mannen in het zingen van de woorden zelf die hij belichaamde. De volgende dag stierf Jezus met een psalm op zijn lippen. Hij droeg de toorn van God aan het kruis en fluisterde een psalm, zodat we op een dag diezelfde psalmen met vreugde zouden kunnen zingen als Gods kinderen.

Het doet er toe dat de Heiland van zielen een zanger voor zielen was, en een zingende ziel zelf. Het is belangrijk dat degene die harten van steen verandert in harten van vlees ons de gave van lied gaf om die evangelie-realiteit en de leerzame implicaties ervan diep in onze ziel te drijven.

Zingen doet ertoe. Zielen hebben liedjes nodig.

Aanbevolen

Verspil uw kanker niet
2019
Zijn daden een beter teken van liefde dan woorden?
2019
Wanneer Jezus om uw geloof bidt
2019